MR

Medezeggenschapsraad

Zoals alle basisscholen heeft ook De Regenboog een medezeggenschapsraad (MR). De helft van de leden bestaat uit personeelsleden. De andere helft bestaat uit ouders/verzorgers.

Het doel van de MR is om de belangen van de ouders/verzorgers en de personeelsleden bij het bestuur van de Unicoz onderwijsgroep (de werkgever) te verdedigen en het bestuur te controleren. De MR kan het bestuur van de school gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die met de school te maken hebben. Naast het adviesrecht heeft de MR instemmingsrecht op een aantal punten die in het MR-reglement zijn beschreven. In principe controleert de MR het bestuur. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Deze vergaderingen worden op school gehouden en zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers en personeelsleden. Het besloten gedeelte is alleen toegankelijk voor de MR-leden.

De MR van De Regenboog heeft een aantal bevoegdheden overgedragen aan een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit betreft met name schooloverstijgende beleidszaken. In de GMR hebben vertegenwoordigers van verschillende scholen zitting. Met vragen over de MR of GMR kunt u altijd terecht bij de MR-leden of bij de directie van de school.